Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť Healthy Nuts s.r.o., Špitálska 10, 811 08  Bratislava. Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121993/B, IČO: 51063841, DIČ: 2120586831, prevádzkovateľ internetového obchodu www.healthynuts.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Healthy Nuts s.r.o., Špitálska 10, 811 08  Bratislava. Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121993/B, IČO: 51063841, DIČ: 2120586831.
Vyššie uvedený zákon ustanovuje výnimku z povinnosti neposkytovania získaných osobných údajov tretej osobe, a to oznámenie nevyhnutne potrebných osobných údajov tretím stranám výhradne za účelom doručenia zásielky.

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od vás potrebujeme poznať meno, priezvisko (prípadne názov firmy, IČO a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov vám môžeme odmietnuť tovar vydať, či peniaze preplatiť. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade, že si idete vyzdvihnúť niektorý produkt v rámci špeciálnych služieb, ktoré Healthy Nuts s.r.o., Špitálska 10, 811 08  Bratislava. Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121993/B, IČO: 51063841, DIČ: 2120586831 ponúka. Na túto skutočnosť ste tiež upozorňovaní vždy v podmienkach danej služby/ programu.
 
K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na vami určené miesto s vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný váš výslovný súhlas.
Údaje, ktoré získavame s vašim súhlasom, slúžia na posúdenie vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.
 
Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po prihlásení do eshopu www.healthynuts.sk môžete tieto údaje editovať, či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@healthynuts.sk, alebo kontaktovať nás na telefónnom čísle +421 915 662 394.